Algemene voorwaarden

Klik hier om een pdf-versie van de algemene voorwaarden te downloaden.

Algemene voorwaarden Shared Value Groep BV

1. Definities

a. Gebruiker: Shared Value Groep BV., ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nummer 57801800. De medewerker(s) van Shared Value Groep BV die algemene voorwaarden gebruikt/gebruiken voor het aanbieden van diensten.

b. Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan gebruiker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, behorende tot het gebruikelijke werkterrein van de gebruiker.

c. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en gebruiker betreffende een overeengekomen dienstverlening.

d. Werkzaamheden/diensten: alle werkzaamheden waartoe de opdracht is gegeven, of die door de gebruiker uit andere hoofde worden verricht. Het voorafgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden die vereist zijn voor het volbrengen van de opdracht(en).

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst van gebruiker, elke aanvaarding van een aanbieding door de opdrachtgever, iedere opdracht van een opdrachtgever en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze voorwaarden gelden tevens voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover gebruiker deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, ongeacht eventuele (eerdere) verwijzing van de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden.

2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.6 Gebruiker staat jegens opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van het personeel dat betrokken is bij de werkzaamheden. De gebruiker vrijwaart opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffing van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot het personeel dat betrokken is bij de werkzaamheden zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.

2.7 Op verzoek van opdrachtgever zal de gebruiker schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van het personeel van de gebruiker dat op grond van de opdrachtbevestiging bij de opdrachtgever is ingezet.

3. Gegevens opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die gebruiker naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door gebruiker gewenste vorm en wijze ter beschikking van de gebruiker te stellen. Onder gegevens en bescheiden dient mede te worden begrepen de door de gebruiker benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van de opdrachtgever op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening. Extra kosten, ontstaan als gevolg van het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van de door gebruiker verlangde gegevens of informatie, komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.2 Gebruiker heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gebruiker verstrekte gegevens en informatie.

3.4 Voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde documenten aan hem geretourneerd.

3.5 Gebruiker is na het eindigen van de uitvoering van de opdracht, niet gehouden de hem door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden langer dan de voor gebruiker geldende bewaartermijn te bewaren.

4. Offertes

4.1 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien deze termijn wordt overschreden, dan komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij gebruiker aan opdrachtgever bericht, dat de overeenkomst ondanks de termijnoverschrijding alsnog tot stand gekomen is.

4.2 De in een offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, exclusief reiskosten van medewerkers gebruiker en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij gebruiker beschikbare informatie.

4.4 Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door de gebruiker, die als enige gebruiker geldt. Artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is derhalve ook nimmer van toepassing.

5. Uitvoering overeenkomst

5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De door gebruiker te vervullen overeenkomst(en) betreft – tenzij niet anders expliciet overeengekomen – derhalve geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Gebruiker garandeert – tenzij niet anders expliciet overeengekomen – derhalve nimmer enig door de opdrachtgever gewenst resultaat. Gebruiker behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

5.2 Gebruiker bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Gebruiker heeft het recht, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

5.4 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en gebruiker in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden optimaal te kunnen verrichten. Dit houdt onder meer in dat door opdrachtgever inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens.

 5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en inlichtingen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de opdrachtgever die verplichtingen niet nakomt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met opdrachtgever aangegane overeenkomst met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of gevolg van onjuiste en/of onvolledige schade die door hem is verstrekt

5.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.9 Indien bepaalde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit te wijten is aan gebruiker, is de opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs van die werkzaamheden volledig te betalen, alsmede alle kosten die ontstaan zijn doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd.

6. Duur overeenkomst

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Indien partijen een bepaalde termijn zijn overeengekomen, kan die termijn alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst.

6.3 Een eventueel tussen partijen overeengekomen termijn voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van tenminste 2 weken.

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Een wijziging van het tijdstip van voltooiing kan, afgezien van het feit dat een dergelijk tijdstip altijd indicatief en nimmer fataal is, nimmer leiden tot aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de opdrachtgever.

7.3. Gebruiker is gerechtigd extra werkzaamheden te verrichten en heeft recht op betaling daarvan, indien na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en in het belang van de cliënt noodzakelijk is om die extra werkzaamheden te verrichten. Dit kan echter alleen na overleg met en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

8. Geheimhouding

8.1 Beide partijen en de door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gebruiker werkt conform een door haar opgesteld privacyreglement.

8.2 Gebruiker is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

8.3 Gebruiker is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de wederpartij, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

8.4 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is gebruiker niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, alsmede alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

9.2 Alle door gebruiker vervaardigde en voortgebrachte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, adviezen, software, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht worden.

9.3 Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

9.4 Het auteursrecht op de door gebruiker uitgegeven materialen en middelen, zoals brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal, berust bij gebruiker, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

9.5 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van gebruiker, berust uitsluitend bij gebruiker.

10. Opzegging

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen indien zij voor onbepaalde tijd geldt en niet door volbrenging eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden.

10.2 Gebruiker is gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd en een overeenkomst die door volbrenging eindigt tussentijds op te zeggen wegens gewichtige redenen.

10.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst die door volbrenging eindigt, dan wel voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds opzegt, is zij het volledige honorarium verschuldigd.

11. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

11.1 Gebruiker is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:

a. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.

b. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

c. Opdrachtgever de toepassing van een schuldsaneringsregeling aanvraagt of de toepassing van de schuldsanering wordt uitgesproken.

d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld dan wel onder bewind wordt geplaatst;

e. Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

f. Gebruiker opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

11.2 Bedragen die gebruiker voor de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

11.4 Indien opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is gebruiker gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

12. Gebreken en klachttermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker, bij gebreke waarvan ieder recht ter zake voor opdrachtgever vervalt.

12.2 Indien een klacht gegrond is zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 (Aansprakelijkheid) van deze algemene voorwaarden.

12.4 Een klacht zoals bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.5 Klachten met betrekking tot trajecten van de opdrachtgever worden conform het door gebruiker opgestelde klachtenreglement afgehandeld.

13. Honorarium

13.1 Gebruiker heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan gebruiker heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

13.2 Het honorarium van gebruiker is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van gebruiker en is verschuldigd naarmate door gebruiker werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

13.3 Tenzij door gebruiker anders is vermeld of aanvaard, declareert gebruiker de kosten van haar dienstverlening, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Indien met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, gelden de door gebruiker voor de betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.

13.4 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

13.5 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

13.6 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond hetgeen contractueel is overeengekomen. Een honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

13.7 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

13.8 Indien gebruiker een vast honorarium of uurtarief heeft aangeboden of met de opdrachtgever is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen als zich tussen moment van aanbieding en moment van levering langer dan drie maanden bevinden en in die periode zich significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aan zien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven. Een verhoging van de prijs en tarieven zal daaraan voorafgaand schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

13.9 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

14. Betaling

14.1 Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij de Centrale Administratie te Rijswijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten verloren.

14.2 Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking

14.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

14.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat laatste geval geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

14.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of indien opdrachtgever anderszins in verzuim is, worden alle door de gebruiker ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door gebruiker nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte werkzaamheden in de lopende declaratieperiode.

14.7 Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is gebruiker steeds gerechtigd van de wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen.

14.8 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgevers. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Alsdan dient de wederpartij de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan de gebruiker.

15. No Show

15.1 Indien de bevestigde aanmelding wordt teruggetrokken is gebruiker genoodzaakt aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening te brengen met betrekking tot administratieve handelingen en opvragen van informatie. Deze vergoeding bedraagt € 75,- exclusief BTW.

15.2 Indien de aanmelding is verhinderd kan tot 2 werkdagen voor aanvang het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij niet opdagen op de dag van intake of geen afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de intake is gebruiker genoodzaakt aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening te brengen met betrekking tot administratieve handelingen, informatie, voorbereiden intake en productieverlies van het intake-team. Deze vergoeding bedraagt € 150,- exclusief BTW.

15.3 In geval van ‘no show’ van de werknemer en/of klant voor een, al dan niet in een traject, afgesproken training of workshop wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.

15.4 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of het traject de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of het traject deelneemt, is opdrachtgever het volledig afgesproken tarief verschuldigd.

16. Incassokosten

16.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

16.2 Voor het geval gebruiker noodzakelijkerwijs zijn vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend adviesprocedure aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van gebruiker ter zake van buitengerechtelijke kosten, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht.

17. Aansprakelijkheid

17.1 Gebruiker verplicht zich om een zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

17.2 Bij alle te verrichten werkzaamheden zullen gebruiker en de eventueel door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden naar eer en geweten handelen.

17.3 Indien toch sprake is van aansprakelijkheid van gebruiker voor door de opdrachtgever geleden schade is deze beperkt tot het bedrag van de door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gedane uitkering.

17.4 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot de in lid 3 bedoelde uitkering overgaat of de schade om welke reden dan ook niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van gebruiker en/of de door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, doch slechts tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

17.5 Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

17.6 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

17.7 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, indien de schade veroorzaakt is door voor de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/ derden en gebruiker haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever aan deze personen/derden heeft overgedragen.

17.8 De opdrachtgever stelt onder alle omstandigheden alles in het werk om gebruiker in staat te stellen eventuele fouten waarvoor gebruiker aansprakelijk is, door gebruiker te laten herstellen, dan wel de daardoor veroorzaakte schade te beperken of op te heffen.

17.9 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

18. Overmacht

a. Gebruiker is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtgever worden daaronder begrepen. Ook wordt daaronder verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, waarbij door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/derden, zonder wie de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk is,niet/niet langer beschikbaar zijn.

b. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

c. Gebruiker is gehouden opdrachtgever direct te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht, zoals in lid 1 bedoeld, voordoet, waarna partijen met elkaar in overleg treden omtrent de hieraan toe te kennen gevolgen.

d. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

e. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

19. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Ten aanzien van geschillen die rijzen ter zake of in verband met de door de gebruiker gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend bevoegd zijn de ter vestigingsplaats van de gebruiker bevoegde rechter, c.q. de bevoegde rechter in het Arrondissement.

20. Wijziging van de voorwaarden

20.1 Gebruiker is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

20.2 Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien gebruiker de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de wederpartij van de wijzigingen van de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever gebruiker schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden