Privacyreglement

Privacyreglement 2019 SV P&C

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (persoons) gegevens die Shared Value B.V. verwerkt. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Shared Value B.V.
Visseringlaan 22 B
2288 ER Rijswijk
Telefoon                070 262 91 38
KvK                          57 80 18 00
E-mail:                   info@svgroep.nl


Shared Value verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Shared Value verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • geboortedatum en – plaats
 • geslacht;
 • Burgerservicenummer;
 • cv;
 • ziekmeldingen;
 • gewerkte uren
 • Iban;
 • inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen.

Shared Value verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen.

Shared Value verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, onze opdrachtgevers of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerkt Shared Value persoonsgegevens, omdat hier gerechtvaardigde belangen bij zijn. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever.

In het kader van haar dienstverlening kan Shared Value persoonsgegevens uitwisselen. Ook kan Shared Value voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Shared Value Projects aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Shared Value verstrekt uw gegevens niet voor commerciële- of goede doelen.


Hoe lang bewaart Shared Value uw gegevens
Shared Value verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Shared Value zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.


Hoe wij uw gegevens beveiligen
Shared Value vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Shared Value passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Uw rechten
U heeft het recht om Shared Value  een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Shared Value  verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Shared Value B.V.
T.a.v. Mevr. van der Knaap
Veraartlaan 8
2288 GM Rijswijk
e-mail:   m.vanderknaap@svgroep.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Shared Value B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 februari 2019.
Shared Value kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen